DEPPO HIRDAVAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEPPO HIRDAVAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEPPO HIRDAVAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEPPO HIRDAVAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bayi Aydınlatma Metni

BAYİ AYDINLATMA METNİ
  1.  Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Bayilik Sözleşmesi kapsamında kişisel verileriniz; veri sorumlusu Darıca Mah. Orta A Küme Evleri No:4/A Akçaabat/Trabzon adresinde mukim Deppo Hırdavat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Deppo Hırdavat veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bayi/Bayi Yetkilisi

Kimlik               : Ad, soyadı, T.C. kimlik no, vergi dairesi ve vergi numarası imza, imza sirküleri,
İletişim               : Adres, e-posta, telefon numarası
Finans                : Ticaret sicil kaydı, vergi levhası, banka hesap bilgileri, çek/senet bilgileri, cari
                            hesap bilgileri,
Müşteri İşlem     : Bayi kodu, kargo ve teslimat bilgileri, fatura ve sipariş bilgisi vs., banka/kredi kartı bilgileri (işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır)
İşlem Güvenliği  : IP adresi bilgileri, kullanıcı adı ve parola bilgileri, log kayıtları

Bayi Çalışanı

Kimlik               : Ad, soyadı
İletişim               : E-posta, telefon numarası
 
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, bayilik sözleşmesi kapsamında; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal ve hizmet alım ve satım, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
  1. Kişisel Veri Toplamanın Şartları

Deppo Hırdavat; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza şartlarına dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir.
  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;
 
  • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedarlarımız, iş ve çözüm ortaklarımıza,
  • Ticari faaliyetler kapsamında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bankalar, kargo ve transfer şirketleri ile,
  • Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarıyla,
  • Şirketimizin kullandığı bilgisayar programları, web ve bulut hizmeti ile veri tabanları aracılığıyla yazılım ve teknoloji şirketleri ile,
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.
 
  1.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formu aracılığıyla şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Şirketimizin web sitesindebulunan Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...